Recent Posts

Front-End : Tạo HIỆU ỨNG cho tiêu đề

FRONT-END: TẠO HIỆU ỨNG CHO TIÊU ĐỀ DEMO   TẢI VỀ  Tạo cấu trúc Các cấu trúc HTML là như nhau cho tất cả các hình ảnh động. Ở đây ta sử dụng một <section>bên ngoài. Tiêu đề là một phần tử<h1>phần tử khối thẻ. Mỗi từ được nằm trong một <b>thẻ, tất cả các từ bên trong …

Read More »

[Front-end] – Coding guideline – Code sao cho chuẩn

HTML 1. Cú pháp Nên sử dụng Tab ngắn (2 khoảng trắng), điều này sẽ giúp code giống nhau trên mọi môi trường 2. Doctype ! Nên khai báo doctype để bắt đầu với một môi trường tiêu chuẩn & phù hợp với mọi trình duyệt <!DOCTYPE html> <html> <head> …

Read More »