123Host Bandwidth Test là công cụ do 123HOST xây dựng nhằm giúp khách hàng có thể kiểm tra kết nối, định tuyến từ network của 123HOST sang bất cứ máy chủ nào khác với một địa chỉ IP cụ thể.
Thông tin server

Vị trí máy chủ: HCMC

Địa chỉ IPv4 server: 103.255.236.23

Địa chỉ IPv6 server: 2001:df3:5c00:552:f000::a:9999

Kiểm tra tốc độ download: 10MB 100MB

Địa chỉ IP của bạn: 44.210.151.5

123Host Bandwidth Test không tìm thấy Flash trên máy bạn. Vui lòng cài đặt Flash hoặc sử dụng chức năng download file từ server để kiểm tra tốc độ.
Kiểm tra mạng